Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan mitä henkilötietoja LähiTapiola Rahoitusyhtiön rekisteriin tallennetaan, mihin tietoja käytetään, miten tiedot suojataan ja mistä rekisteröity voi saada lisätietoja omien henkilötietojensa osalta.  


1.   Rekisterinpitäjä

LähiTapiola Rahoitus Oy

Tietotie 9

01530 Vantaa


2.   Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Lisätietoja rahoitusyhtiörekisterin sisältämistä henkilötiedoista ja niiden käsittelystä saa alla mainitulta henkilöltä. Lisäksi LähiTapiola Rahoitus Oy:n internet sivuilta www.lahitapiolarahoitus.fi löytyy tietoa henkilötietojen käsittelyperiaatteista.    


Nimi: Heidi Kangas

Sähköposti: heidi.kangas@lahitapiolarahoitus.fi

Puhelin: 09 47844524


3.   Rekisterin pitämisen peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään LähiTapiola Rahoitusyhtiön luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamiseen. Tietoja tarvitaan lisäksi asiakaspalveluun, riskienhallintaan, markkinointiin ja viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.


4.   Rekisteröidyt henkilöryhmät

 • Henkilöt joilla on tai on ollut asiakassuhde LähiTapiola Rahoitusyhtiössä
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Asiakassuhteeseen liittyvät osalliset esimerkiksi valtuutetut tai muut edustajat


5.   Rekisteriin tallennetut henkilötiedot

a)    Asiakkaaseen liittyvät tiedot

 • yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite
 • tunnistamistiedot kuten henkilötunnus, syntymäaika, kansalaisuus,
 • ammatti
 • työsuhdetiedot
 • asiakassidokset kuten perhe-, huoltaja-, ja edustajasidos
 • kuolinpäivämäärä
 • tiliyhteys, tilinumero
 • tulotiedot
 • rekisteröitymistiedot verkkopalveluihin
 • verotukseen liittyvät tiedot kotimaan osalta

b)    Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • yleisiä tietoja kuten asiakkuusyhtiö, asiakkaalla olevat vakuutukset ja mahdollinen pankkiasiakkuus
 • asiakaskohtainen informaatio kuten asiakkaan yhteydenotot ja asiakkaaseen liittyvien tehtävien dokumentointi
 • puhelutallenteet
 • tieto asiakkuuden hoitamiseen liittyvistä sopimuksista
 • omistaja-asiakkuus ja etutiedot
 • tiedot S-etuasiakkuudesta ja siihen liittyvistä maksuista ja bonuksista
 • lakiasioiden ja sovittelun hoitamiseen liittyvät tiedot ja aineistot

c)     Markkinointiin liittyvät tiedot

 • sähköposti- ja matkapuhelin markkinointilupa
 • suoramarkkinointikohteet ja – toimenpiteet
 • suoramarkkinointikiellot


6.    Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen luovutus

Henkilörekisterissä olevat tiedot hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä (Väestötietorekisteri) lain sallimissa rajoissa ja luottotietorekisteristä (Suomen Asiakastieto Oy tai Bisnode Finland Oy).

Henkilötietoja luovutetaan LähiTapiola - ryhmän ulkopuolelle vain asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamiselle on erityinen lainsäädännöllinen peruste.


7.    Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja siirretään EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta LähiTapiola – ryhmä on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.


8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 1. Tietojenkäsittelyoikeuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt
 2. Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus
 3. Rekisteriä pidetään LähiTapiola – ryhmän verkossa, joka on eristetty julkisesta tietoliikenneverosta palomuuriratkaisujen avulla
 4. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin
 5. Rekisterin tietojen käytöstä pidetään rekisteriä
 6. Rekisterin asiakirja-aineisto säilytetään kulunvalvonnan avulla suojatuissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan käsittelyoikeuksien hallinnan avulla


9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

Oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä lähettämällä tätä koskeva pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle kiellosta kirjallisesti. Yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteen 2 kohdasta.